قیمت پروفیل

قیمت پروفیل

 

کارخانه صدرا پروفیل

صدرا پروفیل

 

#نامکارخانهمشخصات محصولضخامتقیمتتاریخ
1قوطی پروفیلکارخانه صدرا پروفیلشاخه 6 متری2 میلتماس بگیرید99/10/06
2قوطی پروفیلکارخانه صدرا پروفیلشاخه 6 متری2.5 میلتماس بگیرید99/10/06
3قوطی پروفیلکارخانه صدرا پروفیلشاخه 6 متری3-4 میلتماس بگیرید99/10/06

 

کارخانه جهان پروفیل

 جهان پروفیل

#نامکارخانهمشخصات محصولضخامتقیمتتاریخ
1قوطی پروفیلکارخانه جهان پروفیلشاخه 6 متری2 میلتماس بگیرید99/09/06
2قوطی پروفیلکارخانه جهان پروفیلشاخه 6 متری2.5 میلتماس بگیرید99/09/06
3قوطی پروفیلکارخانه جهان پروفیلشاخه 6 متری3-6 میلتماس بگیرید99/09/06

 

کارخانه تهران شرق

پروفیل تهران شرق

#نامکارخانهمشخصات محصولضخامتقیمتتاریخ
1قوطی پروفیلکارخانه تهران شرقشاخه 6 متری1.5 میلتماس بگیرید99/09/06
2قوطی پروفیلکارخانه تهران شرقشاخه 6 متری2 میلتماس بگیرید99/09/06
3قوطی پروفیلکارخانه تهران شرقشاخه 6 متری2.5 میلتماس بگیرید99/09/06
4قوطی پروفیلکارخانه تهران شرقشاخه 6 متری3 میلتماس بگیرید99/09/06
5قوطی پروفیلکارخانه تهران شرقشاخه 6 متری4 میلتماس بگیرید99/09/06

 

کارخانه نورد میلاد یزد

پروفیل نورد میلاد یزد

#نامکارخانهمشخصات محصولضخامتقیمتتاریخ
1قوطی پروفیلکارخانه نورد میلاد یزدشاخه 6 متری2 میلتماس بگیرید99/09/06
2قوطی پروفیلکارخانه نورد میلاد یزدشاخه 6 متری2.5 میلتماس بگیرید99/09/06

 

کارخانه یزد

پروفیل یزد

#نامکارخانهمشخصات محصولضخامتقیمتتاریخ
1قوطی پروفیلکارخانه یزدشاخه 6 متری2 میلتماس بگیرید99/09/06
2قوطی پروفیلکارخانه یزدشاخه 6 متری2.5 میلتماس بگیرید99/09/06
 

 

کارخانه نیکان

پروفیل نیکان

#نامکارخانهمشخصات محصولPriceقیمتتاریخ
1قوطی پروفیلکارخانه نیکانشاخه 6 متری2 میلتماس بگیرید99/09/06
2قوطی پروفیلکارخانه نیکانشاخه 6 متری2.5 میلتماس بگیرید99/09/06

 

کارخانه مشهد

پروفیل کارخانه مشهد

#نامکارخانهمشخصات محصولضخامتقیمتتاریخ
1قوطی پروفیلکارخانه مشهدشاخه 6 متری2 مبلتماس بگیرید99/09/06
2قوطی پروفیلکارخانه مشهدشاخه 6 متری2.5 میلتماس بگیرید99/09/06